Paulus

Apostlen ses gestikulerende med løftet hånd i en stilling, Kristus ofte indtager. Med venstre hånd holder Paulus sværdet, hans martyrsymbol, der hentyder til hans henrettelse år 62 under kejser Neros kristenforfølgelse. Modelleret af Thorvaldsen selv.

Figur
Apostelen Paulus står med den ene hånd løftet, som om han taler og argumenterer. I det andet holder han et sværd. Det henviser til, at han blev henrettet ved halshugning under kejser Nero i Rom år 64.

Paulus regnes for den første teolog og den, der med sine skrifter, taler og rejser førte kristendommen ud af den jødiske kontekst og ud til hedningene. Han skabte de første kristne menigheder, og dermed lagde han grundstenen til kristendom som verdensreligion.

Historie
Paulus var oprindeligt ikke at finde blandt Jesu disciple, tværtimod var han en kristenforfølger, en ”der fnyste af raseri og truede Herrens disciple med mord", men på sin vej mod Damaskus, for at forfølge og fængsle de kristne, blændedes han af et skinnede lys, og Jesus talte direkte til ham: ”Jeg er Jesus som du forfølger, rejs dig og gå ind til byen, så vil du få at vide hvad du skal gøre”. Efter blindhed, faste og bøn i tre dage, følte Paulus sig kaldet til at forkynde om Frelseren, og han blev døbt og atter seende.

I Biblen kan man læse flere af Paulus’ breve til de første menigheder. Her præsenterer han sig som ”Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader”. Paulus gennemgik de kristne doktriner (læresætninger), og da han skrev til både jøder og hedninge, er brevene en vigtig kilde til forståelsen af kristendommens tidligste år. På den baggrund er det oplagt, at Paulus allerede i den tidlige kristne kunst indgår i sammenhæng med de øvrige som den 12. apostel eller i tæt sammenhæng med Peter, så de to fremtræder som fyrsteapostle.

Paulus indtræder oftest i apostelrækken i stedet for Mathias.

Fakta
Thorvaldsen modellerede selv en skitse til skulpturen i 1821. Figuren er formodentligt hugget i marmor af Luigi Bienaimé og opstillet i 1838.

Apostlen Paulus af billehugger Bertel Thorvaldsen i Vor Frue Kirke.


Apostlen Paulus af billedhugger Bertel Thorvaldsen i Vor Frue Kirke. Foto: Jakob Faurvig

English

Paul the Apostle

The Statue
Paul has one hand raised, as if he is talking and arguing. In the other hand he is holding a sword. This refers to the fact that he was executed by decapitation by Emperor Nero in Rome in the year 64. Paul is viewed as the first theologian, who by his writings, speeches and travels lead Christianity out of the Jewish context and out to the Gentiles. He created the first Christian congregations, and thereby he laid the foundation for Christianity as a world religion.

The story
Originally Paul was not to be found amongst the disciples of Jesus; on the contrary, he was a persecutor of Christians, someone who was “breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord", but on his way to persecute and imprison the Christians he was blinded by a shining light, and Jesus spoke directly to him: “I am Jesus, and you are persecuting me. Get up now and go into the city and you will be told what to do”. After blindness, fast and prayer for three days, Paul felt called to preach about the Saviour, and he was baptised and was once more able to see.

In the Bible several letters by Paul to the first congregations appear. Here he introduces himself as “Paul, apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father”. Paul went over the Christian doctrines (body of teaching), and since he wrote to both Jews and Gentiles, the letters are an important source to understanding the early years of Christianity. Based on this, it is obvious that Paul would already be aligned with the others in early Christian art as the 12th apostle on in close connection to Peter, so the two are projected as principal apostles. Paul is often among the apostles, usually in place of Matthias.

The facts
Thorvaldsen himself modelled a sketch for the sculpture in 1821. The statue is likely sculpted in marble by Luigi Bienaimé and put on display in 1838.

 

Værker af Bertel Thorvaldsen