Andreas

Med højre hånd støtter Andreas sig til et x-formet kors. Dette hentyder til hans martyrdød i Grækenland på et kors bundet med udstrakte hænder og fødder. X’et kan yderligere henføres til det græske begyndelsesbogstav i Kristus. Thorvaldsen var ikke tilfreds med den 1829 opstillede statue i gips. Derfor modellerede han vinteren 1841-42 en ny. Pietro Galli assisterede mesteren ved dette arbejde. Marmoreksemplaret opstilles 1848.

Figur
Andreas læner sig op af et stort X-formet kors, der hentyder til hans martyrdød. Han blev korsfæstet i Grækenland. Korset kan ligeledes være en hentydning til det græske begyndelsesbogstav i Kristus: Χριστός.

Historie
Andreas fremstilles ofte som en af Jesu fortrolige. Han havde gennem Johannes Døberen hørt om Guds søn, der skulle komme, og Andreas er en af de allerførste, der følger Jesus og bringer budskabet videre til sin bror Peter med ordene ”Vi har mødt Messias” Johannes 1,35-41.

Det fortælles at han missionerede i Lilleasien, langs Sortehavet og helt til Volga og blev skytshelgen for Rusland og Rumænien.

Fakta
1.udgave opstillet i gips – modelleret af Josef Hermann 1823 efter Thorvaldsens skitse.
2. udgave skitseret i 1840 på Nysø af Thorvaldsen. Her indsatte han også figuren i sit ”Relief af familielivet”. 
Figuren blev skitseret endeligt i 1841, og modelleret i Rom af Pietro Galli året efter. Figuren er opstillet i marmor 1848.

Note
15.2.1842 skrev Thorvaldsen til kong Christian den 8.: “..Saaledes har jeg i Januar Maaned modelleret .. Skizzen til Judas Taddæus’s Statue, hvilken vil blive gjort colosalt, saasnart Andreas’s Statue, der fortiden udføres af Galli under mit Tilsyn, er færdig…”.

Apostlen Andreas af billedhugger Bertel Thorvaldsen


Apostlen Andreas i Vor Frue Kirke af billedhugger Bertel Thorvaldsen. Foto: Jakob Faurvig

English

Andrew the Apostle, brother of Peter

The statue
Andrew is depicted leaning on a huge X-shaped cross, which alludes to his martyrdom. He was crucified in Greece. The cross can be a seen as an allusion to the Greek first letter in Christ: Χριστός.

The story
Andrew is often portrayed as one of the confidants of Jesus. He had heard of the coming of the Son of God from John the Baptist and was one of the very first to follow Jesus. He passed on the message on to his brother Peter with the words: “We have found the Messiah!” John 1:35-41. It is said that he preached in Asia Minor, along the Black Sea as far as the Volga and became the patron saint of Russia and Romania.

The facts
1st version displayed in plaster – modelled by Josef Hermann in 1812 from Thorvaldsen’s drawing. 2nd version sketched in 1840 at Nysø Manor by Thorvaldsen. Here he also included the figure in his “Relief of Family Life”. The final sketch of the statue was made in 1841 and sculpted in Rome by Pietro Galli the following year. The statue was first displayed in marble in 1848.

Note
On the 15th of February, 1842, Thorvaldsen wrote to King Christian VIII: “..And so in the month of January I have modelled... the sketch for the statue of Judas Thaddeus, which will be made in full scale as soon as the statue of Andrew, which is being carried out by Galli under my supervision, is complete…”

Værker af Bertel Thorvaldsen