Judas Thaddæus

Apostlen har hænderne løftet i andagtstilling. Venstre arm støtter en hellebard, der er hans martyrsymbol. Thorvaldsen var ikke tilfreds med gipsstatuen. I stedet modellerede han egenhændigt 1842 figuren. Marmoreksemplaret opstillet 1848.

Figur
Judas Thaddæus må ikke forveksles med Judas Iskariot, der forrådte Kristus for 30 sølvpenge og siden begik selvmord. Judas Thaddæus står med hænderne løftet i andagt og med en langskaftet økse.

Historie
Ifølge legenden, blev Judas missionær i Arabien, Mesopotanien, Syrien, Armenien og Persien sammen med Simon Zeloten. De led begge martyrdøden.

Fakta
1. udgaven af skulpturen blev opstillet i gips og modelleret af Guiseppe Pacetti 1823/1827 efter en skitse til apostlen Johannes. To skitser blev yderligere lavet i 1841.

2. udgaven blev modelleret af Thorvaldsen i Rom 1842, og sikkert hugget af Galli. Figuren blev opsat i marmor i 1848.

Note
15.2.1842 skrev Thorvaldsen til kong Christian den 8.:“..Saaledes har jeg i Januar Maaned modelleret .. Skizzen til Judas Taddæus’s Statue, hvilken vil blive gjort colosalt, saasnart Andreas’s Statue, der fortiden udføres af Galli under mit Tilsyn, er færdig…”.

Apostlen Judas af billedhugger Bertel Thorvaldsen i Vor Frue Kirke


Apostlen Judas af billedhugger Bertel Thorvaldsen i Vor Frue Kirke. Foto: Jakob Faurvig

English

Judas Thaddeus the Apostle

The statue
Judas Thaddeus is not to be mistaken with Judas Iscariot, who betrayed Christ for 30 pieces of silver and later committed suicide. Judas is raising his hands in devotion and standing with a long-shafted axe.

The story
According to the legend, Jude became a missionary in Arabia, Mesopotamia, Syria, Armenia and Persia along with Simon the Zealot. They both suffered martyrdom.

The facts
The first version of the sculpture was displayed in plaster and sculpted by Giuseppe Pacetti 1823/1827 from a sketch of John the Apostle. Two further sketches were made in 1841. The second version was sculpted by Thorvaldsen in Rome in 1842 and likely carved by Galli. The statue was put up in marble in 1848.

Note
On the 15th of February 1842, Thorvaldsen wrote to King Christian VIII. “..And so in the month of January I have modelled the sketch for the statue of Judas Thaddeus, which will be made in full scale as soon as the statue of Andrew, which is being carried out by Galli under my supervision, is complete…”.

 

Værker af Bertel Thorvaldsen